Welkom op de website van Stichting Alle Amsterdamse Kinderen Gelijke Kansen

Goedendag, welkom op de website van Stichting Alle Amsterdamse Kinderen Gelijke Kansen!

Momenteel is de stichting bezig met de aanvraag van de ANBI-status bij de belastingdienst. Naar verwachting zal de belastingdienst de ANBI-status eind januari 2022 toekennen aan de stichting. Nadat de stichting de status heeft verkregen zal de stichting officieel van start gaan en aanvangen met de eerste projecten.

ANBI informatie

1. Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Alle Amsterdamse Kinderen Gelijke Kansen

2. RSIN (fiscaal nummer)

863245626

3. Contactgegevens

Bezoekadres/postadres:          Overtoom 241, 1054 HV AMSTERDAM

E-mailadres:                             info@alleamsterdamsekinderen.org

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                               T.P.G. Kralt

Penningmeester:                      N.P.J. Sandmann

Secretaris:                                E.B. Suer

5. Beleidsplan

Het bieden van gelijke kansen aan Amsterdamse kinderen door middel van projecten die ervoor zorgen dat deze kinderen zich met gelijke kansen kunnen ontwikkelen ten opzichte van andere kinderen.

6. Beloningsbeleid

Bestuurders krijgen voor het verrichten van hun bestuurswerkzaamheden vacatiegeld met inachtneming van een niet bovenmatig vacatiegeld conform het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

7. Doelstelling

De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel het stimuleren van gelijke kansen voor kinderen woonachtig in Amsterdam zodat de kinderen zich met gelijke kansen ontwikkelen ten opzichte van andere kinderen in de leeftijd van nul tot en met zeventien jaar, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, waaronder ook begrepen de materiële ondersteuning van de ouders van deze kinderen.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

N.v.t.

9. Financiële verantwoording

N.v.t.